zdjęcie tytułowe - zajęcia

Nauka przez zabawę Zabawa w naukę

Przedszkole „Happy Kids” jest miejscem, gdzie dzieci będą mogły w pełni przeżywać swoje radosne dzieciństwo i każdego dnia odkrywać swój nieskończony potencjał twórczy. Nasze dzieci uczą się przede wszystkim poprzez zabawę, która jest najlepszą formą przekazywania dzieciom niezbędnych umiejętności i wiedzy o otaczającym świecie.

Oferta edukacyjna W tych zajęciach dzieci uczestniczą w ramach wychowania przedszkolnego

Język angielski<br>

Język angielski

Naszym celem jest wprowadzanie dziecka w świat języka angielskiego równolegle do języka polskiego tak, aby angielski nigdy nie stał się dla niego językiem obcym. 

Zajęcia ruchowe

Zajęcia ruchowe

Ćwiczenia ruchowe, ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki korekcyjnej. Prowadzone również metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
Zajęcia i ćwiczenia w przedszkolu spełniają ważną rolę, ponieważ pozwalają na zachowanie prawidłowej postawy oraz wzmacniają odporność fizyczną dzieci. Na tych zajęciach dzieci pokonują trudności, dzięki czemu wzmacniają wiarę we własne możliwości. 

Rytmika

Rytmika

W atmosferze zabawy i odprężenia, dzieci rozwijają swoją muzykalność, kształtują wrażliwość, poczucie rytmu i słuch fonetyczny. Rozwijają umiejętność współpracy w grupie, kształtują sprawność rąk oraz koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową.

"Kodowanie na dywanie"

Celem zajęć  jest rozwijanie u dzieci przede wszystkim umiejętności współpracy, logicznego myślenia

i wyobraźni przestrzennej. W czasie zajęć maluch rozwijał będzie podstawowe funkcje poznawcze: pamięć, koncentrację uwagi, analizę i syntezę wzrokową oraz koordynację ruchową.

Logopedia / Logorytmika

Logopedia / Logorytmika

Zajęcia obejmują  zarówno profilaktykę (zajęcia grupowe) oraz terapię logopedyczną (zajęcia indywidualne). Podczas zajęć szczególną uwagę przywiązuje się do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych oraz ćwiczeń koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej.

Zajęcia plastyczne / sensoplastyka<br>

Zajęcia plastyczne / sensoplastyka

Podczas tych zajęć dzieci rozwijają twórcze myślenie oraz wyobraźnię, kształtują pamięć wzrokową 
i zręczność manualną, a przede wszystkim dostarczają dzieciom satysfakcję i zadowolenie z własnego dzieła.

Koncerty muzyczne

Koncerty muzyczne

"Spotkania z muzyką" prowadzone przez panią Alinę Zwoźniak. Autorski program w formie koncertów
o wybranej tematyce edukacyjnej. Celem spotkań jest nawiązanie dialogu muzycznego z dziećmi (poprzez słuchanie muzyki, śpiew, przekazywanie wiedzy, taniec i zabawę ruchową), motywującego je do twórczego
i kreatywnego myślenia. Młody odbiorca wprowadzany jest w muzyczny świat przeżyć estetycznych
i wartości, a także przygotowany do uczestnictwa w kulturze.

Zajęcia kulinarne

Zajęcia kulinarne

Celem zajęć kulinarnych jest nauczenie dzieci czerpania radości ze wspólnego przygotowywania posiłków oraz wyrobienie nawyków zdrowego odżywiania. Podczas tych zajęć dzieci rozwijają swoją kreatywność, samodzielność oraz sprawność manualną, a także uczą się planowania swoich działań.

TUS

TUS

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to forma terapii realizowana w małej grupie. Dzieci  uczą się jak budować satysfakcjonujące relacje z innymi, jakie zachowania są społecznie akceptowalne, a jakie nie, jakich granic nie należy przekraczać. Uczą się odczytywać i nazywać emocje, gesty i mowę ciała. 

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne

Przedszkole realizuje odrębne zajęcia organizowane dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Ich celem jest usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych. Ćwiczenia są dobrane do wieku dziecka, jego poziomu umysłowego, warunków środowiskowych, a przede wszystkim  uwzględniają  rodzaj i stopień zaburzeń  oraz poziom już zdobytych umiejętności.Zajęcia dodatkowe Na te zajęcia można zapisać dziecko odpłatnie, organizowane są na wniosek rodziców

Nauka pływania

Nauka pływania

www.happy-time.pl

Nauka gry w szachy

Nauka gry w szachy

www.czarnykon.net.pl

Taniec dla dzieci

Taniec dla dzieci

_

Bierzemy udział w następujących projektach:

20 minut dla matematyki - BLIŻEJ PRZEDSZKOLAMały Miś w świecie wielkiej literatury - Samorządowe Przedszkole w Leśnej  PodlaskiejBank pomysłów – Koduj z nami! – Przedszkole nr 376 z Oddziałami  Integracyjnymi w Warszawie
Podobny obrazEkokulturalne-przedszkole - BLIŻEJ PRZEDSZKOLApedagogpisze.pl: Najlepsze projekty przedszkolne na rok szkolny 2020/2021

W efekcie pracy edukacyjnej nasz absolwent będzie:

Posiadać:

zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób,

wyobrażenie o obowiązkach i prawach wynikających z pełnienia różnych ról w środowisku min. roli ucznia,

podstawową wiedzę o świecie;

Umieć:

cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,

swobodnie komunikować się zarówno z dorosłymi jak i rówieśnikami,

próbować podejmować dialog z osobami mówiącymi w innych językach;

Rozumieć, znać, przestrzegać:

prawa dziecka i prawa innych ludzi,

zasady bezpieczeństwa, zasady higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,

zasady kultury współżycia, postępowania,

kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,

potrzebę szanowania przyrody i środowiska;

Nie obawiać się:

występować publicznie - reprezentować grupę, przedszkole,

chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,

wykazywać inicjatywy w działaniu,

wyrażania swoich uczuć;© 2017 Happy-Kids